Aktualności - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
Jesteśmy placówką oświatową powołaną decyzją Nr 208 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 1 stycznia 1999r. do realizacji zadań z przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych zleconych przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne, finansowana przez budżet Urzędu m. st. Warszawy oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo - produkcyjnej.
dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
W WARSZAWIE
Mapa Strony
Przejdź do treści

Aktualności

28.06.2021
''Zakup złomu znajdującego się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie (03-803) ul. Berka Joselewicza 4"
14.06.2021
Zaproszenie do składania ofert na : Sprzedaż złomu
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się w Warszawie ul. Mińska 1/5.
1. Przedmiotem sprzedaży jest złom (mieszanina metali – 17 04 07) o szacunkowej wadze ok. 29.000 kg, po niżej wymienionym sprzęcie :
2. Podana waga złomu ma charakter szacunkowy i służy jedynie do określenia ceny oferty.
Jeżeli faktyczna waga złomu będzie większa niż podano w ogłoszeniu/zaproszeniu Sprzedający oczekuje odbioru całości złomu
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza od podanej
w zaproszeniu/ogłoszeniu, Kupującemu nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodnej z ogłoszeniem.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną za 1 kg. złomu.  
5. Sprzedający przewiduje wizję  lokalną. Przeznaczony do sprzedaży złom można oglądać w dniach 21 czerwca 2021 r.,22 czerwca 2021r. lub 23 czerwca 2021 r. w  godz. od  8:00  do  14:00.
e-mail: a.kucinska@ckzwaw.pl
tel. : 022 818-29-68 wew 29

6. Sprzedający dokona sprzedaży złomu na podstawie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.
7. Odbiór złomu z siedziby Sprzedającego może odbywać się partiami, aż do wyczerpania.
8. Kupujący winien sprzęt rozmontować, złom pociąć, zważyć, załadować na własny środek transportu i przetransportować własnym staraniem i na własny koszt.
9. Obowiązkiem  Kupującego  będzie  zagospodarowanie  odpadów  zgodnie  z  Ustawą  
o  odpadach z dnia 14.12.2012r.
10. Ofertę należy sporządzić wg wzoru - Formularz ofertowy - załącznik nr 2
  do Zaproszenia/Ogłoszenia.
11. Oferty należy przesłać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 14:00
  na adres e-mail: a.kucinska@ckzwaw.pl

12. lub złożyć w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Mińska 1/5

  I piętro pokój nr 2.25  

13. W zależności od wariantu – jeśli w sekretariacie i kopercie Oferta musi być opisana:

         „Oferta na sprzedaż złomu
          nie otwierać przed 28 czerwca 2021 r. godz. 10:00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego adres i nr pokoju (sala konferencyjna)

Powiadomienie o wyborze oferty opublikowane będzie na stronie internetowej oraz przesłane e-mailem.
Załączniki:
19.05.2021
Uczniowie Aleksander Chyłkiewicz i Anna Nadstawna reprezentujący Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, ul. Mińska 1/5 w dniu 6 marca 2021r. biorąc udział w Eliminacjach Okręgowych Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych zakwalifikowali się do XXXIV Finału Centralnego.
W Eliminacjach Okręgowych wzięło udział 2182 uczniów spośród 142 szkół
z kraju. Uczniowie CKZ nr 1 w Okręgu warszawskim zajęli drużynowe drugie miejsce oraz indywidualne drugie – Aleksander Chyłkiewicz i dziewiąte – Anna Nadstawna.
17 kwietnia 2021r. uczniowie CKZ nr 1 w Warszawie w Finale XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zdobyli drużynowe dziewiąte oraz indywidualne dziewiąte i czterdzieste dziewiąte miejsce.
Nasi finaliści za udział w Olimpiadzie i wysokie  miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy, oceny celujące z przedmiotów zawodowych,
a także uzyskali uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz pierwszeństwo przyjęcia
na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.  
Przygotowaniem merytorycznym uczniów do Olimpiady zajmował się nauczyciel Centrum Pan Kamil Zając.
Kierujemy podziękowania do wszystkich uczniów, nauczycieli, organizatorów oraz sponsorów za współzawodnictwo w tegorocznej Edycji Olimpiady.

27.04.2021
Nasze ostatnie sukcesy

12.04.2021
Wyniki ofert na zakup samochodu osobowego


29.03.2021
Zaproszenie do składania ofert na : Zakup samochodu osobowego
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego służbowego
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00
na adres e-mail: a.mika@ckzwaw.pl
Wybór oferty nastąpi w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 14:15 w siedzibie Kupującego
Powiadomienie o wyborze oferty opublikowane będzie na stronie internetowej.

23.03.2021
FILM PROMOCYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 WARSZAWIE
03.12.2020
''Zakup złomu znajdującego się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie (03-806) ul. Mińska 1/5"

01.12.2020 - Wynik postępowania
09.11.2020
Zaproszenie do składania ofert na : Sprzedaż złomu
 
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się w Warszawie ul. Mińska 1/5.
1. Przedmiotem sprzedaży jest złom (mieszanina metali – 17 04 07) o szacunkowej wadze
ok. 40.000 kg, po niżej wymienionym sprzęcie :

2. Podana waga złomu ma charakter szacunkowy i służy jedynie do określenia ceny oferty.
Jeżeli faktyczna waga złomu będzie większa niż podano w ogłoszeniu/zaproszeniu Sprzedający oczekuje odbioru całości złomu
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza od podanej
w zaproszeniu/ogłoszeniu, Kupującemu nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodnej z ogłoszeniem.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną za 1 kg. złomu.  
5. Sprzedający przewiduje wizję  lokalną. Przeznaczony do sprzedaży złom można oglądać w dniach 19 listopada 2020 r. lub 23 listopada 2020 r. w  godz.  od  8:00 do 14:00.
Proszę o potwierdzenie wybranego  terminu z p. Agnieszką Kucińską
e-mail: a.kucinska@ckzwaw.pl

6. Sprzedający dokona sprzedaży złomu na podstawie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.
7. Odbiór złomu z siedziby Sprzedającego może odbywać się partiami, aż do wyczerpania.
8. Kupujący winien sprzęt rozmontować, złom pociąć, zważyć, załadować na własny środek transportu i przetransportować własnym staraniem i na własny koszt.
9. Obowiązkiem  Kupującego  będzie  zagospodarowanie  odpadów  zgodnie  z  Ustawą  
 o  odpadach z dnia 14.12.2012r.
10. Ofertę należy sporządzić wg wzoru - Formularz ofertowy - załącznik nr 2
   do Zaproszenia/Ogłoszenia.
11. Oferty należy przesłać w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 14:00
   na adres e-mail: a.kucinska@ckzwaw.pl

12. lub złożyć w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Mińska 1/5

   I piętro pokój nr 2.25  

13. W zależności od wariantu – jeśli w sekretariacie i kopercie Oferta musi być opisana:

          „Oferta na sprzedaż złomu
           nie otwierać przed 01 grudnia 2020 r. godz. 10:00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego adres i nr pokoju (sala konferencyjna)

Powiadomienie o wyborze oferty opublikowane będzie na stronie internetowej oraz przesłane e-mailem.
Załączniki:
2. Formularz ofertowy

01.10.2020
Tradycją ubiegłych lat Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie rozpoczyna od 5.10.2020r. kursy umiejętności zawodowych dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na terenie m. st. Warszawy.

Kursy umiejętności zawodowych będą obejmowały zawody :

1. Stolarz
2. Cukiernik
3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych
4. Monter instalacji sanitarnych.
01.10.2020
W dniu 28.09.2020r. na terenie CKZ1 odbył się pokaz wraz z szkoleniem na temat laserowych  niwelatorów budowlanych. Prezentowane były urządzenia firmy Nivel System. Uczniowie zapoznali się z następującymi urządzeniami :
Nivelator  rotacyjny  Nivel System NL 500
Niwelator rotacyjny Nivel System  NL 540
Laser krzyżowy  CL4D B
Laser krzyżowy  CL4D G
Szkolenie prowadził pan Jacek Oniszczuk,  przedstawiciel firmy TPI  Warszawa  dystrybutora firm Topcon i Nivel System.
W pokazie z ramienia CKZ udział wzięli nauczyciele praktycznej nauki zawodu : Gabriel Giziewicz, Kamil Zając, Arkadiusz Kaczorek, Anna Chudzyńska oraz uczniowie  klas budowlanych z następujących szkół :
Technikum Budowlanego ul. Górnośląska 45 Warszawa
Technikum Architektoniczno-Budowlanego  ul. Przyrynek 9 Warszawa
28.09.2020
Płetwonurek w suchym skafandrze
Wykonawca pracy konkursowej : Filip Polakowski - uczeń III klasy technikum na kierunku: Technik technologii drewna.
Nazwa i adres szkoły : Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, ul. Mińska 1/5
Szkoła macierzysta ucznia : Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie.
Imię i nazwisko opiekuna: Kryspin Polewaczyk

Opis pracy: Praca konkursowa przedstawia płetwonurka w pełnowymiarowym wymiarze. Nurek ubrany jest w suchy skafander, który w rzeczywistości zaprojektowany jest tak, aby był całkowicie wodoszczelny i praktycznie w 100% izolowała ciało nurka od wody.
Płetwonurek jest wykonany  całkowicie z litego drewna. Cała rzeźba składa się z 33 gatunków drewna: 10 polskich, 20 egzotycznych i 3 modyfikowanych. Nurek wyposażony jest w podstawowy sprzęt do nurkowania: maskę, płetwy, sprzęt powietrzny: butle, automaty oddechowe.
Aby stworzyć posturę człowieka należało skleić wiele warstw drewna ze sobą, które utworzyły blok wielkości dorosłego mężczyzny.
-Zrobienie płetwonurka w suchym skafandrze z drewna było największym wyzwaniem wśród wszystkich wyrobów jakich wykonania się podjąłem- wyjaśnia uczeń. Cały okres roboczy wynosił w przybliżeniu 500 h. Tarcica topolowa została zakupiona pod koniec
października 2019 r. a ostatni element został wklejony 28 sierpnia 2020 r. Wszystkie operacje wykonałem samodzielnie . Żaden element nie został wykonany przy użyciu CNC- podkreśla.

Kilka słów o konkursie :
„Wyczarowane z Drewna” to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, uczących się w klasach o profilu drzewnym. Zadaniem uczestników było wykonanie oryginalnego przedmiotu z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który dotąd nie był powszechnie wykonywany z tego surowca.” Konkurs „Wyczarowane z Drewna” ma wieloletnią tradycję i na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez branżowych – targów Drema i Furnica w Poznaniu. Dla uczniów klas o profilu drzewnym, do których jest adresowany, jest to doskonała okazja, by zaprezentować swoje warsztatowe umiejętności wśród szerokiej rzeszy branżowych profesjonalistów.
23.08.2019
Dnia 27 sierpnia 2019r.(wtorek) w sali konferencyjnej CKP o godz. 10.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna.
Obecność obowiązkowa!

01.07.2019
W dniu 1 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla pracowników VEOLII Energia Warszawa S.A.Dyplomy dotyczyły ukończenia kursów zawodowych z zakresu obsługi węzłów cieplnych.Serdecznie gratulujemy ukończenia kursów.
21.06.2019
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy za cały rok szkolny 2018/2019.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie

05.06.2019
W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Dyplomy dotyczyły ukończenia kursów zawodowych z zakresu robót wykończeniowych w budownictwie, montażu domowych instalacji i urządzeń sanitarnych, produkcji i dekorowania wyrobów cukierniczych, projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych,stolarstwa meblowego oraz informatyki .Serdecznie gratulujemy ukończenia kursów.
11.03.2019
W dniach 5 - 9.03.2019r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Centrum Kształcenia Praktycznego  uczestniczyło w XXXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2019. Na stoisku pod nazwą „miasteczko zawodów” nauczyciele i uczniowie Centrum promowali następujące zawody: technika budownictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technika technologii drewna, stolarza, cukiernika, technika technologii żywności, elektryka, montera sieci i urządzeń sanitarnych, montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik elektronik, technik informatyk. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wybierających swoją przyszłą ścieżkę zawodową. Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  oraz Pracownicy
Centrum Kształcenia Praktycznego
Warszawa
22.02.2019
20 lutego na terenie Targów Cukierniczych i Lodziarskich Expo Sweet, miała miejsce IX edycja Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych 2019. Tegoroczny temat  Mistrzostw brzmiał ,, Leonardo da Vinci- malarz czy inżynier’’.
 
Do Finału, po wcześniejszych eliminacjach, zakwalifikowało się 12 najlepszych, dwuosobowych zespołów, reprezentujących szkoły z całej Polski. W tym  zespół z Centrum  Kształcenia Praktycznego: Barbara Napiórkowska i Julia Chodorowska  (uczennice z II i III klasy z Zespołu Szkół  Spożywczo-Gastronomicznych przy  ul. Komorskiej).
 
Podczas finałowych zmagań uczniowie mieli za zadanie przygotować dwa torty: pierwszy tort do prezentacji miał interpretować temat mistrzostw oraz drugi tort przeznaczony do degustacji. Na całe zadanie uczestnicy mieli 2,5 godziny. Uczennice przygotowały tort z kremem tiramisu i ganachem czekoladowym z migdałami w słonym karmelu.
 
Konkurs ten odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  oraz Pracownicy
Centrum Kształcenia Praktycznego
Warszawa
18.12.2018
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  oraz Pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  oraz Pracownicy
Centrum Kształcenia Praktycznego
Warszawa
26.11.2018
W dniach 22-23 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Mińska 1/5 03-806 Warszawa odbyły się „Dni otwarte” dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas Szkół Podstawowych z terenu m.st. Warszawy. W dniu 22 listopada 2018 r. przybyło  ok. 641 osób, zaś w dniu 23 listopada 2018 r. 567 osób.W sumie do CKP przybyło około 1208 uczniów.„Dni otwarte” przebiegły w następującym porządku:
 
- Prezentacja CKP na Sali konferencyjnej
- Zwiedzanie pracowni specjalistycznych z pokazem ćwiczeń
- Giełda szkół zawodowych
 
Podczas „Dni Otwartych” uczniowie mieli okazje zapoznać się z ofertą edukacyjną CKP, zwiedzić bardzo dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, brać udział w pokazach ćwiczeń, symulacjach lotniczych, a  także uczestniczyć w giełdzie warszawskich szkół technicznych i zawodowych. W tym roku szkolnym swoją ofertę kształcenia zaprezentowało 29 szkół ponadgimnazjalnych. Dni Otwarte” zakończyły się wielkim sukcesem.W przygotowanie ich zaangażowało się wielu nauczycieli i pracowników CKP. Cieszymy się z licznych gości, którzy przybyli do Centrum, świadczy to o dużym zainteresowaniu naszą placówką.Zapraszamy do odwiedzin.
09.11.2018
W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że rok 2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”.Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w Polsce.Obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Nasza Ojczyzna odrodziła się po 123 latach niewoli.11 listopada 2018 roku przypadnie 100 rocznica tego wielkiego wydarzenia.Centrum Kształcenia Praktycznego włączyło się w obchody stulecia odzyskania niepodległości – Świętowaliśmy Niepodległą - 9 listopada o godzinie 11.11 wspólnie z innymi szkołami z całej Polski bijemy jedyny taki rekord na świecie - śpiewamy czterozwrotkowy hymn.Relacja z tego wydarzenia dostępną jest na naszym facebooku.Serdecznie zapraszamy do odwiedzania.
09.10.2018
Uprzejmie informujemy, że  w dniach 22 - 23 listopada 2018r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie ul. Mińska 1/5 organizuje w godzinach 8.30 – 14.00 „Dni Otwarte" dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas podstawowych z terenu m. st. Warszawy.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 22 818 29 68 Liczba miejsc ograniczona !!!

Program Dni Otwartych w CKP
1. Prezentacja CKP na sali konferecyjnej
2. Zwiedzanie pracowni specjalistycznych z pokazem ćwiczeń.
3. Giełda szkół zawodowcych
26.09.2018
W dniu 26 września 2018r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego a Veolią S.A dotyczącą realizacji kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze elektryczno-elektronicznym.
26.09.2018
W ramach wizyty studyjnej w dniu 26 września 2018r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie gościło delegację białoruską.Przedstawicielami delegacji byli między innymi: Pierwszy Wiceminister Pracy i Ochrony Socjalnej Pan Andey Lobovich, szef Departamentu Polityki Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Pan Oleg Tokun, Kierownik Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Krajowego Instytutu Szkolnictwa Wyższego Pani Elena Bychko, dyrektor Instytutu Badań Naukowych przy Ministerstwie Pracy i Ochrony Socjalnej Pani Tatyana Mironova, Szef Organizacji i Motywacji Departamentu Pracy Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Pan Yuriy Gorbatsevich.Podczas wizyty delegacja miała możliwość poznać obiekt budynku i wiele pracowni, w których realizowane są zajęcia techniczne dla uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Warszawy i okolic w 25 zawodach.Dyrektor Centrum Pan Stanisław Karolkiewicz prowadził rozmowy z przedstawicielami delegacji na temat obecnie funkcjonującego kształcenia zawodowego w kraju.
ckz1@edu.um.warszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Created with Karol K.
tel. (22) 619 00 38
faks. (22) 619 00 38 wew.25
Witaj, strona internetowa naszej szkoły wykorzystuje pliki cookies.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Wróć do spisu treści